Sökning: "Marie-louise Hjorth"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie-louise Hjorth.

  1. 1. Barns tankar om lek : en undersökning av hur barn uppfattar leken i förskolan

    Författare :Marie-Louise Hjorth; Malmö Lärarhögskolan; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER