Sökning: "Marie V Magnusson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie V Magnusson.

  1. 1. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of pentoxifylline and metabolites

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Marie V Magnusson; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacokinetics; Pentoxifylline; metabolites; pharmacodynamics;

    Sammanfattning : Pentoxifylline is a haemorheologic drug with complex pharmacokinetics and pharmacodynamics due to both reversible metabolism and the formation of active metabolites. In humans, pentoxifylline is metabolised to at least seven phase 1 metabolites (M1-M7). LÄS MER