Sökning: "Marie Ulväng"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie Ulväng.

  1. 1. Klädekonomi och klädkultur : Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet

    Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

    Författare :Marie Ulväng; Inger Jonsson; Orsi Husz; Ann-Catrin Östman; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; clothing; costume; fashion; consumption; gender; Härjedalen; 19th century; farmers; kläder; folkdräkt; folkligt dräktskick; mode; konsumtion; genus; Härjedalen; 1800-tal; bönder; fäbodbruk; skogsbruk; Ekonomisk historia; Economic History;

    Sammanfattning : The aim of Clothing economy and clothing culture is to explain the changes that occurred in farmers' clothing traditions in the 19th century, both from a cultural perspective and an economic one. The latter is particularly important, as the study of popular clothing traditions mainly has had a cultural approach and especially been carried out by ethnologists. LÄS MER