Sökning: "Marie Steinrud"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie Steinrud.

  1. 1. Den dolda offentligheten : Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskultur

    Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

    Författare :Marie Steinrud; Uppsala universitet.; [2008]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Aristocracy; nobility; public; private; gender; 19th Century; Sweden; Adel; kvinnor; offentligt; privat; genus; 1800-talet; Sverige; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

    Sammanfattning : This thesis is an analysis of the every day life and culture of Swedish noble women during the 19th century from the perspective of the public-private dichotomy. The aim of the dissertation is to show how the dichotomy affected women’s lives and how gender differences were created and preserved according to the notion of the dichotomy. LÄS MER