Sökning: "Marie Jedemark"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie Jedemark.

  1. 1. Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker. En studie av lärarutbildares olika sätt att praktisera sitt professionella uppdrag

    Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

    Författare :Marie Jedemark; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phenomenography; analytical approach; learning object; teaching object; variation theory; activity theory; professional knowledge; teacher competence; teacher educator; teacher education; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

    Sammanfattning : The starting point for this dissertation was the reform of the school system in Sweden with consequences for teachers´ work and new demands on their professional knowledge. This thesis aims to illuminate the issue of what professional knowledge student teachers are offered during their time in the university, and how this professional knowledge can be characterised. LÄS MER