Sökning: "Marie Häggström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Marie Häggström.

 1. 1. Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. : En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen

  Författare :Marie Häggström; Lisbeth Kristiansen; Kenneth Asplund; Ingegärd Fagerberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :Förflyttningsprocess; grundad teori; hälso- och sjukvårdsorganisation; intensivvård; omvårdnad; patientomflyttning; säkerhetskultur; vårdkedja;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera en grundad teori om huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan intensivvårdsavdelningar (IVA) och allmänna vårdavdelningar, det vill säga den vård som ges; före, under och efter det att patienter förflyttats från intensivvård till allmän vårdavdelning. Avhandlingen består av 4 delstudier (I- IV) som ligger till grund för en slutlig övergripande teori. LÄS MER

 2. 2. Selection of smoothing parameters with application in causal inference

  Författare :Jenny Häggström; Xavier de Luna; Marie Wiberg; Yanyuan Ma; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Smoothing parameter selection; Nonparametric regression; Semiparametric additive model; Double smoothing; Causal inference; BMI; Divorce; Statistics; Statistik; Statistics; statistik;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to the research area concerned with selection of smoothing parameters in the framework of nonparametric and semiparametric regression. Selection of smoothing parameters is one of the most important issues in this framework and the choice can heavily influence subsequent results. LÄS MER

 3. 3. Den vakna patienten : En kvalitativ studie om intraoperativ omvårdnad

  Författare :Kerstin Brodin; Ove Hellzén; Marie Häggström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Conscious patient; intraoperative nursing; operating theatre nurse; qualitative method; surgical patient; intraoperativ omvårdnad; kirurgisk patient; kvalitativ metod; operationssjuksköterska; vaken patient;

  Sammanfattning : Inledning: Som ett resultat av utvecklingen inom anestesi och kirurgi kan allt mer komplexa operationer utföras i lokala eller regionala anestesier. Detta innebär att den kirurgiska patienten kan förbli mer eller mindre vaken genom hela den intraoperativa fasen. LÄS MER

 4. 4. Encounters with patients in forensic inpatient care : Nurses lived experiences of patient encounters and compassion in forensic inpatient care

  Författare :Lars Hammarström; Marie Häggström; Ove Hellzén; Siri Andreassen Devik; Lena Wiklund Gustin; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Compassion; encounters; forensic nursing; forensic psychiatry; hermeneutics; lived experience; nurse- patientrelation; nursing; phenomenological-hermeneutics;

  Sammanfattning : Background: Forensic psychiatry is characterised by compulsory care and long hospital stays, where nurses care for patients with severe mental illness, who often have committed crimes. The main objective is to rehabilitate the patient to once again become a part of society by improving mental health and decreasing the risk of criminal relapse. LÄS MER

 5. 5. “To see the person behind the crime, through the eyes of the person behind the keychain” : - Carers lived experiences of patient encounters in forensic inpatient care

  Författare :Lars Hammarström; Marie Häggström; Ove Hellzén; Siri Andreassen Devik; Lena Wiklund Gustin; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Encounters; forensic nursing; hermeneutics; lived experience; nursing; phenomenological-hermeneutics; phenomenology; reflective lifeworld research.;

  Sammanfattning : Background: Forensic psychiatric care (FPC) encompasses involuntary care and treatment of those who have committed a crime. On the one hand, FPC is constructed regarding the respect for the individual’s freedom and autonomy, and on the other hand, it is constructed on societal protection. LÄS MER