Sökning: "Marie Graffman-Sahlberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie Graffman-Sahlberg.

  1. 1. Fysisk hälsa som lärobjekt : En laborativ undervisningsmodell i idrott och hälsa

    Författare :Marie Graffman-Sahlberg; Suzanne Lundvall; Gunilla Brun Sundblad; Ann-Christin Sollerhed; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health literacy; Physical education; Aerobic condition; Pedagogical model; Health-based PE; Phenomenographic analyse; Practice based research; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

    Sammanfattning : An important challenge for physical education teachers is to find strategies for the implementation of health education in the school subject physical education and health (PEH). The overall aim of this thesis has been to develop and explore the implementation of a pedagogical, practice based teaching-learning model in PEH. LÄS MER