Sökning: "Marianne Malmström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marianne Malmström.

  1. 1. Care Need Index, Social Deprivation and Health. Epidemiological Studies in Swedish Health Care

    Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

    Författare :Marianne Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coronary heart disease risk factors; socio-economic position; mortality; self-reported health; Social deprivation; primary health care; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kan vårdbehov mätas? Under de senaste decennierna har studier från olika delar av västvärlden kunnat visa att det finns skillnader mellan olika sociala klasser i sjukdomsförekomst och förtidig död. Sådana skillnader finns även i Sverige, trots att politikerna sedan länge satsat på utjämning av klasskillnader och vård på lika villkor för alla. LÄS MER