Sökning: "Marianne Ek"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marianne Ek.

  1. 1. Mechanistic study of bifunctionally catalysed two-proton transfer from carbon to nitrogen and nitrogen to carbon : new reaction and method

    Författare :Marianne Ek; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER