Sökning: "Mariann Enö"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mariann Enö.

  1. 1. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet

    Författare :Mariann Enö; Utbildningsvetenskap; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjektskonstruktion utvecklingsprocesser; samtal; profession; pedagogik och omsorg; offentlig och privat sfär; klass; genus; deltagarorienterad forskning; förskola; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; class;

    Sammanfattning : A major aim initially was to create a forum for reflective dialogue on the preschool professions and how it is experienced on a daily basis, so as to be able to investigate how members of the preschool staff construct their professional subject. The following are major questions that were posed: How do preschool staff members talk about themselves, their profession and their work? In what way does reflective discussion contribute to the construction of a professional subject? The basic method adopted was that of participatory research. LÄS MER