Sökning: "Mariana Sellgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mariana Sellgren.

  1. 1. Den dubbla uppgiften : Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO

    Författare :Mariana Sellgren; Monica Axelsson; Per Holmberg; Åsa af Geijerstam; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

    Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks det klassrumsarbete som sker i en flerspråkig elevgrupp i år 6 där SO-undervisningen är genrebaserad. Studien har fokus på elevernas deltagande i muntlig interaktion och skrivande av text när klassen arbetar med förklarande genre i geografi. LÄS MER