Sökning: "Maria Svanberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Svanberg.

  1. 1. Effects of Processing on Dietary Fibre in Vegetables

    Författare :Maria Svanberg; Institutionen för livsmedelsteknik; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; low molecular weight carbohydrates; carrot cultivars; molecular weight distribution; viscosity; water-soluble polysaccharides; processing; Dietary fibre; vegetables; bulking capacity; rats; Food and drink technology; Livsmedelsteknik;

    Sammanfattning : Several beneficial effects have been connected with dietary fibre. Insoluble fibre has a good faecal bulking capacity, whereas soluble and viscous dietary fibre has been shown to have beneficial effects on carbohydrate and lipid metabolism. LÄS MER