Sökning: "Maria Stanfors"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Stanfors.

  1. 1. Education, Labor Force Participation and Changing Fertility Patterns. A Study of Women and Socioeconomic Change in Twentieth Century Sweden

    Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

    Författare :Maria Stanfors; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal analysis; time series analysis; 20th century Sweden; compatibility; division of labor; gender; structural change; fertility; Education; labor force participation; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

    Sammanfattning : This book deals with women and socioeconomic change in twentieth century Sweden. The main focus is on how women’s education and labor force participation have affected fertility over time. LÄS MER