Sökning: "Maria Sjölander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Sjölander.

  1. 1. Use of secondary preventive drugs after stroke

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Maria Sjölander; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; secondary prevention; drug use; equality; medication adherence; medication beliefs; medicin; Medicine; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology; samhällsfarmaci; Social Pharmacy;

    Sammanfattning : Background Stroke is a serious condition that can have significant impact on an individual’s health and is a significant burden on public health and public finances. Secondary preventive drug treatment after stroke is important for decreasing the risk of recurrent strokes. LÄS MER