Sökning: "Maria Söderling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Söderling.

  1. 1. Att sätta erfarenheter i rörelse. En undersökning av hur elever i år 7 läser film och hur svenskundervisningen kan förvalta deras filmläsning

    Detta är en avhandling från Malmö University

    Författare :Maria Söderling; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; to read a film; a widened concept of text; school subject Swedish; secondary school; filmic repertoires; general repertoires; social semiotics; representation; classroom research;

    Sammanfattning : ABSTRACT This licentiate thesis is a study of the curriculum of the school subject Swedish from a socio-cultural perspective. The aim of the study is to obtain insights into how pupils in the seventh grade of the Swedish secondary school system read films, and further to investigate how the education in Swedish can manage and make the most of various approaches to film. LÄS MER