Sökning: "Maria OLsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Maria OLsson.

 1. 1. Hopp hos döende patienter med cancer i palliativ hemsjukvård

  Författare :Louise Olsson; Maria Friedrichsen; Eva Jeppsson-Grassman; Gunnel Östlund; Peter Strang; Maria Arman; Helena Hemmingsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hope; meaning; grounded theory; cancer; palliative care; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Hope is meaningful and very important for people – even for people at the last days of their lives. Health professionals can sometimes describe hope in terms of hope for a cure, which may lead to feelings of hopelessness or empty hope for a patient with an incurable disease. LÄS MER

 2. 2. Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa : genusmedveten hälsofrämjande intervention

  Författare :Maria Strömbäck; Maria Wiklund; Eva-Britt Malmgren-Olsson; Ellinor Salander Renberg; Gunvor Gard; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mental health; stress-related health; young women; femininity; physiotherapy; psychosomatics; psychiatry; gender theory; phenomenology; corporeality; embodiment; empowerment; intervention; sjukgymnastik; Physiotherapy; Psychiatry; psykiatri; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Mental health problems among young people, girls and young women in particular, are a serious public health problem. Gendered patterns of mental illness are seen in conjunction with stress-related problems such as anxiety, depression, and psychosomatic complaints. LÄS MER

 3. 3. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Olsson Eric; Elisabeth Berg; Eric Olsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ledarskap; organisering; äldreomsorg; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Ledarskap; yrkesroller; ledning och organisation; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 4. 4. Essays on Macroeconomics: Wage Rigidity and Aggregate Fluctuations

  Författare :Maria Olsson; Mikael Carlsson; Oskar Nordström Skans; Christian Merkl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Wages; Unemployment; Monetary Non-Neutrality; Collective Bargaining; Production Networks; Micro-to-Macro;

  Sammanfattning : Essay I: I use Swedish micro data to analyze how firms adjusted their labor costs in response to the large drop in aggregate demand during the Great Recession. For identification, I exploit that the recession primarily hit export-dependent firms in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn : En deltagarorienterad studie

  Författare :Maria Olsson; Diana Berthén; Gun-Marie Wetso; Mara Westling Allodi; Lars Holmstrand; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers’ leadership; special education; children in special needs; children in different needs; complexity; tensions; learning; discipline; interests; participatory-oriented research; research circle; dialogues; democratic knowledge processes; lärares ledarskap; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; barn i olika behov; komplexitet; spänningar; lärande; dsiciplinering; intressen; deltagarorienterad forskning; forskningscirkel; dialoger; demokratiska kunskapsprocesser; specialpedagogik; Special Education; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to, based on teachers’ experiences, describe and analyse meanings of teachers’ leadership in general, and in relation to children in need of special support in particular. The study was carried out within the tradition of participatory-oriented research, a research circle. LÄS MER