Sökning: "Maria Nolvi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Nolvi.

  1. 1. Living with Late Effects of Polio from a Salutogenic Perspective

    Författare :Maria Nolvi; Rehabiliteringsmedicin; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Post poliomyelitis syndrome; Sense of Coherence; Adaptation; psychological; Rehabilitation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER