Sökning: "Maria Lindberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Maria Lindberg.

 1. 1. Computer simulations of electronic energy transfer and a molecular dynamics study of a decapeptide

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Maria Lindberg; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Electronic energy transfer; Monte Carlo simulations; two-particle model; GAF-theory; anisotropic systems; fluorescence depolarization ratios; Brownian Dynamics; rotating donors; Molecular Dynamics; peptide; renin inhibitor;

  Sammanfattning : Electronic energy transfer has been investigated in pure donor systems by means of computer simulations. Calculated properties were the probability that the initially excited donor is excited at a time t after the excitation, Gs(t), the mean square displacement of the excitation and different fluorescence observables. LÄS MER

 2. 2. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) an Unclear and Untoward Issue Patient-Professional Interactions, Experiences, Attitudes and Responsibility

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Lindberg; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attitudes of health personnel; colonization; hygiene; infection control; mixed-methods approach; MRSA; nursing care; patient-professional interaction; quality of healthcare; responsibility; The MDRB Attitude Questionnaire;

  Sammanfattning : The overall aim of the present thesis was to investigate experiences of living with multidrug-resistant bacteria (MDRB), using methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) colonization as an illustration, and to develop and validate a tool to describe healthcare personnel’s attitudes towards patients with MDRB. A further objective was to study MRSA-colonized persons’ and healthcare personnel’s experiences of patient-professional interactions and responsibilities for infection prevention. LÄS MER

 3. 3. Att göra jämställdhet – motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Johansson; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats undersöker hur kön, arbete och jämställdhet görs i svenska skogligt relaterade arbetsorganisationer. Svensk skogsbrukssektor tillskrivs ofta stor betydelse för regional, såväl som nationell, utveckling och i övergången till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Ett annat flickrum: Kön, ålder och sexualitet i Maria Lindbergs, Anna Maria Ekstrands och Helene Billgrens flickbilder

  Detta är en avhandling från Göteborg : Mara Förlag

  Författare :Kajsa Widegren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; flickor; barndom; feministisk konst; postmodernism; kvinnliga konstnärer; sexuella övergrepp; sexuell agens; materialitet; diskursanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Abstract Avhandlingens utgår från två grundantaganden: att barndomen konstrueras genom olika typer av meningsskapande processer och att bildkonst har en lång tradition av att bidra till detta. Avhandlingen undersöker tre svenska, samtida konstnärskap och de sätt som deras bildkonst har förhållit sig till olika diskurser om kön, ålder och sexualitet. LÄS MER