Sökning: "Maria Lampinen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Lampinen.

  1. 1. Cytokine-regulated eosinophil migration in inflammatory disorders Clinical and experimental studies

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Maria Lampinen; Uppsala universitet.; [2000]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Eosinophil; cytokine; migration; inflammation; asthma; allergy; inflammatory bowel disease; ulcerative colitis; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Clinical Chemistry; klinisk kemi;

    Sammanfattning : The accumulation of eosinophil granulocytes (EOS) at sites of inflammation is a common feature of astma, allergic rhinitis and inflammatory bowel disease. The aim of the present investigation was to study the mechanisms involved in this accumulation. LÄS MER