Sökning: "Maria Kumlin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Kumlin.

  1. 1. Nursing perspectives on patients' sleep during hospital care

    Författare :Linda Gellerstedt; Monica Rydell Karlsson; Jörgen Medin; Maria Kumlin; Kerstin Ulin; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; Sophiahemmet Högskola; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Sleep is crucial for all humans in terms of health, daily functioning and well-being. Previous research has shown that sleep is considered a stressor for patients during hospital care. LÄS MER