Sökning: "Maria Gebre-Medhin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Gebre-Medhin.

  1. 1. Prolactin and growth hormone in breast cancer. Studies of human breast cancer and transgenic tumor models

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Maria Gebre-Medhin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prolactin; growth hormone; breast cancer; transgenic mice; estrogen receptor; insulin-like growth factor; insulin-like growth factor-I receptor;

    Sammanfattning : Prolactin (PRL) and growth hormone (GH) are two related pituitary peptide hormones of importance during normal mammary gland development. Furthermore, their involvement in development and growth of malignant mammary tumors has been suggested by several investigators. LÄS MER