Sökning: "Maria Garoff"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Garoff.

  1. 1. Carotid calcifications in panoramic radiographs in relation to carotid stenosis

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

    Författare :Maria Garoff; Jan Ahlqvist; Eva Levring Jäghagen; Per Wester; Kostas Tsiklakis; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carotid stenosis; panoramic radiography; calcification; atherosclerosis; odontologi; Odontology;

    Sammanfattning : Calcifications in carotid atheromas can be detected in a panoramic radiograph (PR) of the jaws. A carotid artery calcification (CAC) can indicate presence of significant (≥ 50%) carotid stenosis (SCS). LÄS MER