Sökning: "Maria Engman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Engman.

  1. 1. Partial vaginismus definition, symptoms and treatment

    Detta är en avhandling från Institutionen för klinisk och experimentell medicin

    Författare :Maria Engman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Partial vaginismus; vulvar vestibulitis; provoked vestibulodynia; electromyography; pelvic floor muscles; burning pain; itch; symptoms; long-term follow-up; cognitive behaviour therapy; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi;

    Sammanfattning : Vaginismus is a sexual pain disorder, where spasm of musculature of the outer third of the vagina interferes with intercourse. Vaginismus exists in two forms: total vaginismus, where intercourse is impossible, and the more seldom described partial vaginismus, in which intercourse is possible but painful. LÄS MER