Sökning: "Maria Bjurberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Bjurberg.

  1. 1. FDG-PET in Cervical Cancer - Translational Studies

    Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Maria Bjurberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen att drabba kvinnor. Behandlingen baseras på vilket stadium sjukdomen befinner sig i och innebär en avsevärd risk för biverkningar. FDG-PET är en undersökningsmetod som kan visualisera områden i kroppen med ökat sockerupptag. LÄS MER