Sökning: "Maria Berezecki Mårtensson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Berezecki Mårtensson.

  1. 1. Den fysiska vårdmiljöns påverkan på vårdpersonal och patienter på operationssalar och intensivvårdsavdelningar

    Författare :Maria Berezecki Mårtensson; [2015]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Design; Operating Theater; Hospital Design; High-tech Environment; Intensive Care Unit; Healthcare Environment;

    Sammanfattning : The high technology environment for health care is highly resource consuming in terms of economic investment, operating costs and human contributions. Therefore providing effective and efficient health care is of great importance. LÄS MER