Sökning: "Maria Angberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Angberg.

  1. 1. Evaluation of isothermal heat-conduction microcalorimetry in pharmaceutical stability studies

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Maria Angberg; Uppsala universitet.; [1992]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

    Sammanfattning : .... LÄS MER