Sökning: "Mari Holsti"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mari Holsti.

  1. 1. Vascular remodelling and circulating basement membrane fragments in abdominal aortic aneurysm

    Författare :Mari Holsti; Malin Sund; Anders Wanhainen; Joakim Nordanstig; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AAA; extracellular matrix; vascular remodelling; collagen; inflammation; Surgery; kirurgi;

    Sammanfattning : An abdominal aortic aneurysm (AAA) is a degenerative disease, characterized by advanced inflammation and extracellular matrix (ECM) remodelling. Enhanced protease activity mediated by cytokines results in the degradation of ECM proteins, leading to the generation of different bioactive fragments. LÄS MER