Sökning: "Mari Broqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mari Broqvist.

  1. 1. Asking the public Citizens´ views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Mari Broqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : Resource allocation in publicly funded healthcare systems is inevitably linked with priority setting between different patient groups and between different service areas, so-called meso level priorities. Behind every priority-setting decision (investments, reallocating or rationing), are values affecting both the content of the decisions and how the decisions are made. LÄS MER