Sökning: "Margareta Ax Mossberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Margareta Ax Mossberg.

  1. 1. Var dags lärande Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Margareta Ax Mossberg; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Communitiy of Practice; Identity; gender; labour market project; learning in everyday life and work; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Community of Practice; Identity; gender; arbetsmarknadsprojekt; lärande i vardag och arbete;

    Sammanfattning : I slutet av 1990-talet beslöt den dåvarande regeringen att initiera ett antal projekt i medelstora och större svenska städer. Projekten skulle förläggas till förorternas miljonprogramsområden och målen skulle vara att stärka kompetensen hos de invandrare som bodde i bostadsområdena, öka deras arbetskraftsdeltagande och öka kontaktytorna mellan svenskar och invandrare. LÄS MER