Sökning: "Margareta Åman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Margareta Åman.

  1. 1. Spanska sjukan : den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund

    Författare :Margareta Åman; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER