Sökning: "Marcus Ståhlberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marcus Ståhlberg.

  1. 1. Hemodynamic aspects of biventricular pacing in heart failure

    Författare :Marcus Ståhlberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Heart failure; biventricular pacing; hemodynamic monitoring; heart rate; cardiac output;

    Sammanfattning : Background and aims Biventricular pacing or cardiac resynchronization therapy (CRT) is an established treatment option for selected heart failure (HF) patients. We aimed at evaluating acute and longer-term hemodynamic effects of different pacemaker programmings in CRT patients. LÄS MER