Sökning: "Marcus Henrikson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marcus Henrikson.

  1. 1. Centrumvandring och besöksintensiva verksamheters hyresförmåga

    Författare :Marcus Henrikson; Janne Sandahl; Lars Pettersson; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP; infrastrukture; samhällsplanering; regional planering; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

    Sammanfattning : .... LÄS MER