Sökning: "Marc Fermenia"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marc Fermenia.

  1. 1. In-situ electrochemical STM studies of uplex stainless steel

    Författare :Marc Fermenia; KTH; []
    Nyckelord :In-situ; Local dissolution; Electrochemical; STM; Duplex stainless stee; Acidicchloride solution;

    Sammanfattning : .... LÄS MER