Sökning: "Manuel Alejandro Alvarez Perez"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Manuel Alejandro Alvarez Perez.

  1. 1. Stochastic Planning of Smart Electricity Distribution Networks

    Författare :Manuel Alejandro Alvarez Perez; Sarah K. Rönnberg; Math Bollen; Jin Zhong; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electric Power Engineering; Elkraftteknik;

    Sammanfattning : The penetration of intermittent Distributed Generation (DG) brought additional uncertainty to the system operation and planning. To cope with uncertainties the Distribution System Operator (DSO) could implement several strategies. LÄS MER