Sökning: "Management Control"

Visar resultat 1 - 5 av 1287 avhandlingar innehållade orden Management Control.

 1. 1. Management Control : Linking Strategy with Inter‐Organisational Relationships

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Zita Ambrutytė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control systems; business strategy; inter-organisational relationships; management control variables; intra-organisational controls; Management control systems; styrsystem; affärsstrategi; inter-organisatoriska relationer; styrvariabler; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The alignment of strategies and control systems is believed to affect the chances for firms to successfully achieve competitive edge. Contemporary business trends like globalization, vertical disintegration, the reduction in supplier bases, the focusing of operations and outsourcing of non-core activities, have caused companies to rely increasingly on relationships with other firms. LÄS MER

 2. 2. Management control and strategy : a case study of pharmaceutical drug development

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Fredrika Berglund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem; Management control systems; Tight control; Loose control; Interactive control; Diagnostic control; Budget; Portfolio management; Project management; Goals and Objectives systems; Business strategy; Research Development; Pharmaceutical;

  Sammanfattning : How are formal management controls designed and used in research & development (R&D)? The purpose of this study is to explain how such systems are designed and used in formulating and implementing strategies in a pharmaceutical product development organisation. The study uses a contingency approach to investigate how the control system is adjusted to the business strategy of the firm. LÄS MER

 3. 3. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jan Stenis; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. LÄS MER

 4. 4. Management control for sustainability Activities and procedures for energy management in industrial companies

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Josefine Rasmussen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainability management control; energy management; energy efficiency investments; decision-making; activities and procedures; non-energy benefits; energy-intensive industries; Energiledning; investeringar i energieffektivisering; styrning; beslutsfattande; aktiviteter; procedurer; mervärden; energiintensiv industri;

  Sammanfattning : The thesis takes its point of departure in the important role of the industrial sector in mitigating climate change through a reduced energy use. There is a lack of understanding for how energy management should be organised and implemented in industrial companies. LÄS MER

 5. 5. Creating New Attention in Management Control

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bjurström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Business studies; Attention; Attention-directing; Attention-based view of the firm; Framing; Sensemaking; Practice; Practice theory; Knowledge Management; Management Control; Management Accounting; Performance Measurement; Performance Management; Non-financial; Human Resources; Intangible Assets; Employee Health; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The need to focus and economize on scarce attention is increasingly being acknowledged within management accounting and control literature. The aim of this study is to investigate how practitioners go about creating new concepts and measurements to induce attention towards new issues and as-pects of strategic importance for the organization. LÄS MER