Sökning: "Malmo"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Malmo.

 1. 1. Malmös omvandling: från arbetarstad till kunskapsstad : En diskursanalytisk studie av Malmös förnyelse

  Författare :Veselinka Möllerström; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pr; communication; city branding; urban regeneration; image; Malmo;

  Sammanfattning : Increasingly cities compete for tourist dollars, shoppers, financial investments, know-how and tax-payers by bolstering the cities images as centers of creativity, innovation, knowledge, art, design and so forth. Accelerated and intensified globalization, technological advances, market deregulations,de-industrializations and socio-economic change have urged cities, especially former industrial cities, to remake their image and to develop a new identity. LÄS MER

 2. 2. Brandvägg. Ord och handling i en yrkesutbildning

  Författare :Anna-Lena Göransson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vocational training; Vygotskij; Student-teacher interaction; Student interaction; Sociocultural perspective of learning; Problem based learning PBL ; Practice and theory; Patterns of language use; Patterns of participation; Learning environment; Languaging; Language use; Language and learning; Ethnography of speaking; Firefighters; Didactics; Class-room literacy; Dialogicity; Work-place literacy; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Brandvägg describes how a group of firefighters, who consistently maintain that they are “practitioners and not theorists”, relate to various forms of language based knowledge and language based “knowledging” in their vocational training, which is based on problem based learning. From a sociocultural perspective to learning, and within the parameters of a didactic perspective with the focus on the students as learning language users, understanding is searched for what happens in the educational setting. LÄS MER

 3. 3. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 4. 4. Occupational exposure to chemicals and cancer

  Författare :Cecilia Videnros; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : We spend a lot of our time at work and the exposures in our work environment have a great influence on our health. Certain occupational groups, like firefighters, are exposed to a large number of chemicals and an increased risk of cancer has been reported in this group. LÄS MER

 5. 5. Gammal är äldst : En studie om teknik i äldre människors liv

  Författare :Britt Östlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elderly; Ageing and technology; technology in everyday life; telephone; television; safety alarm; Home Shopping-terminal; user-perspective; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with the role of technology in elderly peoples everydaylife, to what extent technology can facilitate or prevent them from havinga social life. The intension is to describe the role of technology from olderpeoples own perspective. LÄS MER