Sökning: "Malin Schütze"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Schütze.

  1. 1. Perceptual integration of odor mixtures

    Författare :Malin Schütze; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Virtually all perceptions of environmental odors are based on an integration process of many volatile components, in many cases hundreds of components. By investigating the perceptual dimensions in this perceptual integration process and how it is affected by the neurophysiology of the olfactory system we can begin to understand the nature of complex odor perception. LÄS MER