Sökning: "Malin Malmsjö"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Malmsjö.

  1. 1. Vascular Effects of P2 Receptors. Changes in Congestive Heart Failure

    Författare :Malin Malmsjö; Lund Medicin; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; congestive heart failure; pyrimidine; purine; P2 receptor; vasodilatation; vasoconstriction; hyperpolarisation; EDHF; NO; Vascular; endothelium; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

    Sammanfattning : Extracellular nucleotides induce dilatation and constriction of blood vessels by activation of P2 receptors. In this thesis the vasomotor effects of P2 receptor activation were studied in the rat mesenteric artery, and their changes in congestive heart failure (CHF) were evaluated using in vitro pharmacology, electrophysiology and competitive RT-PCR. LÄS MER