Sökning: "Malin Farnebäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Farnebäck.

  1. 1. Quantitative analysis of melanoma transcripts : with emphasis on methodological and biological variation

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Malin Farnebäck; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : The introduction of RT-PCR made it possible to detect circulating tumor cells in melanoma patients by analysis of melanoma-associated transcripts, especially tyrosinase. Since the development of the first PCR method for tyrosinase mRNA, several studies have presented varying results. LÄS MER