Sökning: "Malin Dahlström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Dahlström.

  1. 1. Konkurrens, samarbete och koncentration. Kalkstens- och cementindustrin i Sverige 1871-1982

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Malin Dahlström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk historia; Cartels; cooperation; monopoly; concentration; competition; cement; limestone; industry; cartel legislation;

    Sammanfattning : This dissertation examines cartels and cooperation. The literature about cartels and cooperation is in many ways contradictory; many of the studies that have been made come to different results. Several of the implications from former research are valid only within their context. LÄS MER