Sökning: "Malin Bolin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Bolin.

  1. 1. The importance of organizational characteristics for psychosocial working conditions and health

    Detta är en avhandling från Umeå : Print & Media

    Författare :Malin Bolin; Umeå universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organization; workplace; bureaucracy; post-bureaucracy; psychosocial working conditions; JDC model; multilevel analysis; health; sickness absence; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : The importance of organizations for understanding differences in the working conditions and health of employees is often emphasized but rarely explored empirically. The general aim of this thesis is to describe organizational characteristics of workplaces, and to assess their impact on the psychosocial working conditions and health of employees. LÄS MER