Sökning: "Malin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Malin Andersson.

 1. 1. Kustnära yrkesfiske i förändring : Från mångsysslare till entreprenör

  Författare :Malin Andersson; Avdelningen för modevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kustnära yrkesfiske; diversifiering; småföretagande; positionering; hållbart fiske; småskaligt fiske; turismföretagande; lokal kunskap; kust; värdskap; servicearbete; tjänster; yrkesroll; kulturanalys; etnografi; diskursteori; autenticitet; entreprenörskap; Inshore commerical fisheries; small business enterprising; fishers; sustainable fisheries; small-scale fisheries; tourism enterprising; coast; entrepreneurship; governance; local knowledge; hosting; hospitality; diversification; service production; service work; work role; culture analysis; ethnography; discourse theory; positioning; positions; authenitciy; metaphors;

  Sammanfattning : In this dissertation inshore commercial fisheries are being studied from a cultural analytical perspective with a focus on service production and hospitality. The dissertation title, ”Inshore commercial fisheries in change. LÄS MER

 2. 2. Transcriptional dysregulation in L-DOPA-induced dyskinesia

  Författare :Malin Andersson; Neurobiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical genetics; neurofysiologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; CREB; jun; fos; immediate early genes; prodynorphin; striatal plasticity; Parkinson s disease; dyskinesia; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : This study explores the role of transcriptional regulation important in the development of L-DOPA-induced dyskinesia in a rat model of Parkinson’s disease. In patients with Parkinson’s disease, dyskinesia is one of the most difficult complications of the DA-replacement therapy by L-DOPA. LÄS MER

 3. 3. Experimental Studies of Endocrine Disrupting Compounds in Vascular Cells and Tissues

  Författare :Helén Andersson; Eva Brittebo; Malin Celander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrine disrupting compounds; endothelium; vascular toxicity; Toxicology; Toxikologi;

  Sammanfattning : Epidemiological evidence suggest that exposure to endocrine disrupting compounds (EDCs) is a risk factor for diseases that involves the cardiovascular system but we know little about the mechanisms whereby these compounds can cause injury in the vasculature. The aim of this thesis was to characterize the effects and mechanisms of some EDCs in vascular cells and highly vascularized tissues. LÄS MER

 4. 4. Lärare för förändring : att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

  Författare :Kristina Andersson; Christina Gustafsson; Annica Gullberg; Malin Ideland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; feminist critique; gender; gender awareness; pre-school teachers; primary school teachers; science education; Aktionsforskning; feministisk kritik; förskollärare; genus; genusmedvetenhet; naturvetenskapernas didaktik; tidigarelärare; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verksamhet är fokus för denna avhandling, som belyses genom två studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en studie där verksamma förskollärare/lärare under en fortbildningskurs fick tillämpa en genusteori på en verklig klassrumshändelse. Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper många aspekter av livet och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. LÄS MER

 5. 5. The Responsible Business Person : Studies of business education for sustainability

  Författare :Pernilla Andersson; Magnus Boström; Jenny Gunnarsson-Payne; Johan Öhman; Malin Ideland; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; education; sustainable development; responsibility; environment; business; curriculum; teaching; discourse analysis; poststructuralism; pedagogy; classroom; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier;

  Sammanfattning : Calls for the inclusion of sustainable development in the business curriculum have increased significantly in the wake of the financial crisis and increased concerns around climate change. This has led to the appearance of new initiatives and the development of new teaching approaches. LÄS MER