Sökning: "Malin Almstedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Almstedt.

  1. 1. En plats i planeringen En studie av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet : [a study of areas of national importance for outdoor recreation]

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Malin Almstedt; Uppsala universitet.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; outdoor recreation; physical planning; areas of national importance; competing interests; distance; attractivity; Sweden; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

    Sammanfattning : The subject of this study is physical planning for outdoor recreation - and the way outdoor recreation interplays and competes with other businesses. This thesis is a case-study of four areas of national importance in Sweden: Ljusnan, Indalsälven, Vindelälven och Kalixälven. LÄS MER