Sökning: "Malene Gram"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malene Gram.

  1. 1. Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer

    Författare :Johanna Gustafsson; Anna Sparrman; Judith Lind; Malene Gram; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Return trips; Adoptive families; Origin; Children s perspectives; Parenthood; Family ideals; Tourism; Money; Qualitative interviews; family holiday; tourism consumption; Återresor; Adoptivfamiljer; Ursprung; Barns perspektiv; Föräldraskap; Familjeideal; Turism; Pengar; Kvalitativa intervjuer; familjesemester; turismkonsumtion;

    Sammanfattning : Den här kvalitativa studien undersöker adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer. Analysmaterialet består av intervjuer med barn och föräldrar i tio svenska adoptivfamiljer både inför och efter genomförda adoptionsåterresor. LÄS MER