Sökning: "Maja Lindfors Viklund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maja Lindfors Viklund.

  1. 1. Exotismer, romanticismer och vanliga överdrifter. Mönster och metaforer i svensk drogslang : Exotisms, romanticisms and ordinary exaggerations. Patterns and metaphors in Swedish drug slang

    Författare :Maja Lindfors Viklund; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER