Sökning: "Mainak Mitra"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mainak Mitra.

  1. 1. Functional Models for Non-heme Mononuclear Iron Oxygenases

    Detta är en avhandling från Faculty of Natural Science and Department of Chemistry, Lund University

    Författare :Mainak Mitra; [2014]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bioinorganic chemistry; Iron; Oxygenases; Catalysis;

    Sammanfattning : Non-heme mononuclear iron oxygenases catalyze a large number of oxidation reactions in biological systems. The reactions are often proposed to proceed via the intermediacy of high valent Fe(IV) oxo (ferryl) or, Fe(V) oxo (perferryl) intermediates. LÄS MER