Sökning: "Magnus Vik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Magnus Vik.

  1. 1. Engagemang och styrning : Om relationen individ-organisation i preklinisk läkemedelsutveckling

    Författare :Magnus Vik; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmaceutical development; researchers; organizational commitment; organizationa citizenship behavior; management control; coordination; cooperation; clans; pacing.;

    Sammanfattning : This doctoral dissertation deals with organizational commitment and control in preclinical pharmaceutical development. The study is based on interviews with 47 individuals. LÄS MER