Sökning: "Magdalena Bengtsson-Levin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Magdalena Bengtsson-Levin.

  1. 1. Vården av de arbetsoförmögna : reumatikervårdens framväxt i den tidiga välfärdsstaten

    Författare :Henrik Karlsson; Björn Horgby; Magdalena Bengtsson-Levin; Christina Carlsson Wetterberg; Sören Edvinsson; Örebro universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; medical history; rehabilitation; professionalisation; welfare state; chronically ill; care of rheumatics; social insurance; Historia; History;

    Sammanfattning : This dissertation is about the development of care for the chronically ill, particularly rheumatics, from 1900 to 1960. Two aspects, economic support and medical care, are discussed regarding the efforts made by society to improve the situation for the chronically ill. LÄS MER