Sökning: "Macromolecular chemistry"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden Macromolecular chemistry.

 1. 1. Green Propellants

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Martin Rahm; KTH.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quantum chemistry; reaction kinetics; ammonium dinitramide; high energy density materials; rocket propellants; chemical spectroscopy; polymer synthesis; NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry Quantum chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi Kvantkemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : To enable future environmentally friendly access to space by means of solid rocket propulsion a viable replacement to the hazardous ammonium perchlorate oxidizer is needed. Ammonium dinitramide (ADN) is one of few such compounds currently known. LÄS MER

 2. 2. Functional Dendritic Materials using Click Chemistry Synthesis, Characterizations and Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Per Antoni; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dendrimer; Dendron; Dendritic; Hyperbranched; Click; Chemistry; CuAAc; One-Pot; Multi-functional; Simultaneous; Honeycomb; Isoporous; MALDI; NMR; GPC; TGA; DSC; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Sammanfattning : Förfrågan efter nya och mer avancerade applikationer är en pågående process vilket leder till en konstant utveckling av nya material. För att förstå relationen mellan en applikations egenskaper och dess sammansättning krävs full förståelse och kontroll över materialets uppbyggnad. LÄS MER

 3. 3. TRÖGER´S BASE AS SCAFFOLD FOR SYNTHETIC RECEPTORS

  Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Carlos Solano; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; Organisk kemi; Organic chemistry; Makromolekylär kemi; Macromolecular chemistry; Molecular Recognition; Tröger´s base; Synthetic Receptors; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : This work focuses on the use of the Tröger´s base as organic scaffold for the construction of synthetic receptors for different classes of organic molecules. The structural properties of the Tröger's base, i.e. chirality, rigidity and curvature, allow for synthetic modifications towards the recognition of different molecules. LÄS MER

 4. 4. Unveiling Mechanistic Details of Macromolecular Interactions: Structural Design and Molecular Modelling of DNA-Protein Systems in Their Active State

  Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Anna Reymer; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molecular modelling; intercalation; homologous recombination; DNA; ruthenium II polypyridyl compounds; human Rad51;

  Sammanfattning : Molecular structure is fundamental for understanding mechanisms of molecular interactions. This applies not least to understanding biological function: every biological cell, whether bacterial or human, is an immensely complex system of thousands of molecules that exist in constant motion and interaction with each other. LÄS MER

 5. 5. Structure and Phase Stability of Polyelectrolyte-Macroion Solutions

  Detta är en avhandling från Marie Skepö, Physical Chemistry 1, Lund University

  Författare :Marie Skepö; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; hydrophobicity; spatially distributed interaction sites; protein-polymer interaction; Monte Carlo Simulations; redissolution; phase separation; cluster; complex; Polyelectrolytes; macroions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med den här avhandlingen har varit att med hjälp av datorsimuleringar studera laddade polymerers (polyelektrolyters) växelverkan med motsatt laddade sfäriska makrojoner. Redan nu kan en icke kemikunnig person bli helt borttappad, ty: 1. Vad är en polymer? 2. Vad är en sfärisk makrojon? 3. LÄS MER