Sökning: "MED UPPSALA I CENTRUM"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden MED UPPSALA I CENTRUM.

 1. 1. DÄRFÖR UPPSALA Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM.Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Lars E. Landström; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bronsålder; järnålder; Uppsala; Mälardalen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The study describes and explains the geographical, economic and political development in theUppsalaarea from the Bronze age to the Vendel Period.The landscape development was central. In the 1990s 14C datings made it possibly to create maps of this using GIS. The area contains forty thousand known constructions. LÄS MER

 2. 2. The impact of visually demanding near work on neck/shoulder discomfort and trapezius muscle activity Laboratory studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Camilla Zetterberg; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical Science; Medicinsk vetenskap; Accommodation; Asthenopia; Computer work; Eye-neck head stabilization; Muscle activity; Neck pain; Visual Attention; Visual demand; Visual ergonomics;

  Sammanfattning : Introduktion: Muskelrelaterade besvär i nack- och skulderområdet är vanligt förekommande, framförallt hos individer som utför synkrävande datorarbete. En orsak till sådana besvär anses vara långvarig lågintensiv aktivitet i dessa muskler. LÄS MER

 3. 3. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. LÄS MER

 4. 4. Bildet sett fra innsiden Ikonoklastiske og matematiske konsepter i Florenskijs omvendte perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fabian Heffermehl; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; icon; reverse perspective; image; Russia; modernism; mathematics; geometry; avant-garde; cult; utopia; apocalypsis; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews; Slavic Languages; Slaviska språk; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : For the Armenian-Russian mathematician, theologian and art-theoretician Pavel Florensky (1882–1937), the so-called reverse perspective of the Byzantine cult-image (in Greek: eikon) functioned not only as a phenomenon within painting, but also as an expression of a world-view that should ultimately define a cultural distinction between Russia and Europe. Florensky argued in various ways that the Russian-Orthodox reverse perspective represents ethical and aesthetical values that are superior to the Western linear perspective. LÄS MER

 5. 5. Women Survivors, Lost Children and Traumatized Masculinities The Phenomena of Rape and War in Eastern Democratic Republic of Congo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jill Trenholm; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democratic Republic of Congo; war-rape; sexual violence; ethnography; child soldiers; gender; resilience; marginalisation; structural violence; intersectionality; new wars; militarised masculinity; Africa; globalisation; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research; Vårdvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning; Caring Sciences in Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the phenomenon of war rape in Eastern Democratic Republic of Congo (DRC) in order to understand the dynamics, contextual realities and consequences of its perpetration. Practical and theoretical knowledge is generated which is relevant for health care interventions, humanitarian assistance and peace initiatives, that are cognizant of the actual needs of the affected populations. LÄS MER